Informujemy, że ogłoszenie do postępowania o nazwie - Zmiana sposobu ogrzewania w 21 lokalach mieszkalnych należących do Gminy Miasto Kołobrzeg i numerze - DOIZ/01/09/2023ZMIANASPOSOBUOGRZEWANIA21LOKALIGMK zostało opublikowane w strefie publicznej publicznego zamawiającego i jest dostępne do wglądu dla wykonawców.

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę zewnętrznych ścian budynków w celu umieszczenia na nich reklam.

Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych na "Dostarczenie i wdrożenie systemu oprogramowania w Kołobrzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kołobrzegu".

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane pn.: Modernizacja instalacji C.O. wraz z wykonaniem instalacji C.W.U i Cyrkulacji w budynku przy ul. Jedności Narodowej 89 w Kołobrzegu

Zapytanie ofertowe i zaproszenie do składania ofert - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Koszalińskiej 1-11 i Jerzego 12-14 w Kołobrzegu zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert na:

Ogłoszenie o zamówieniu na Roboty budowlane pn.: "Wykonanie instalacji CWU wraz z cyrkulacją oraz modernizacja instalacji ZW, kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Spacerowej 1,1AB w Kołobrzegu".

Nr postepowania: DOIZ/01/02/2023 PLAC REKREACJI. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dz. U. Z 2022 r. Poz. 1710 z późn. Zm.), zwaną dalej ustawą P.Z.P. Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwana dalej SWZ) na zadanie: Budowa placu sportu i rekreacji wraz z urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi na działkach nr 225/12 i 225/13, obręb 11 przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu.